05.06.06. 2006.gada 8.jūnija Domes sēdes darba kartība
Daugavpils pilsētas domespriekšsēdētāja Rita Strode sasauc Daugavpils pilsētas domes kārtējo sēdi2006.gada 8.jūnijā plkst.1400Domes mazajā zālē KrišjāņaValdemāra ielā 1un izsludina šādu darba kārtību:
Nr.p.k. Lēmuma projekta nosaukums Ziņotājs
1. Par Daugavpils pilsētas teritorijas plānojumu 2006.-2018.gadam Būvvaldes vadītājs A.Pundurs
2. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības 2005.gada publiskā pārskata apstiprināšanu Domes izpilddirektora vietniece, Pilsētas attīstības departamenta vadītāja I.Goldberga
3. Par atbalstu projektam “Daugavpils pilsētas cilvēkresursu, kā darba spēka pieejamības analīze nodarbinātības problēmu risināšanai Austrumlatgales darba tirgū”
4. Par automašīnas nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas bilancē Domes izpilddirektors A.Kucins
5. Par lietkoksnes nodošanu bez atlīdzības Domes izpilddirektora vietnieks V.Kononovs
6. Par Daugavpils pilsētas domes 2006.gada 12.janvāra lēmuma Nr.27 “Par aizņēmuma ņemšanu” grozījumiem
7. Par pašvaldības dotācijas piešķiršanu biedrībām Domes lietu pārvaldniece H.Soldatjonoka
8. Par līdzekļu piešķiršanu SIA “Daugavpils ledus halle” valdes loceklis E.Čižiks
9. Par malkas nodošanu SIA “Labiekārtošana-D” SIA “Labiekārtošana-D” ekonomiste V.Slišina
10. Par Latgales Centrālās bibliotēkas izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas statusam Latgales centrālās bibliotēkas direktore J.Šapkova
11. Par patapinājuma līguma noslēgšanu
12. Par patapinājuma līguma noslēgšanu Novadpētniecības un mākslas muzeja direktore R.Ģiptere
13. Par Daugavpils pilsētas domes automašīnas AUDI 100 pārdošanu Sporta pārvaldes priekšsēdētājs V.Gauks
14. Par privatizācijas sertifikātu piešķiršanu politiski represētajām personām Politiski represēto personu lietu komisijas priekšsēdētāja L.Permiņeva
15. Par telpu nomas maksas likmes samazināšanu Neapdzīvojamo telpu nomas maksas atvieglojumu piešķiršanas komisijas priekšsēdētājs A.Jegorovs
16. Par papildinājumiem Daugavpils pilsētas domes lēmumos Finanšu nodaļas vadītāja E.Upeniece
17. Par atļauju izsniegšanu individuālajam darbam
18. Par zemes nomas maksas atvieglojumu piešķiršanu
19. Par nodokļu parādu dzēšanu
20. Par likuma “Par nodokļiem un nodevām” pārejas noteikumu 51.punkta 1.,2. un 3.apakšpunktā minēto nosacījumu piemērošanu Daugavpils pilsētas T.Pļešanovas individuālā uzņēmuma “ASTRA” iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumu parādam
21. Par likuma “Par nodokļiem un nodevām” pārejas noteikumu 51.punkta 1.,2. un 3.apakšpunktā minēto nosacījumu piemērošanu Ilonas Višņevskas iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumu parādam
22. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības ilgtermiņa finanšu ieguldījumos
23. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības zemes gabalu uzskaiti Privatizācijas nodaļas vadītājs P.Jaunzems
24. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā esošo zemes gabalu atsavināšanu
25. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.0500-001-2904 Rīgas ielā 8, Daugavpilī platības un robežu plāna apstiprināšanu un nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā
26. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.0500-001-7742 Raiņa ielā 26A, garāža nr.3 Daugavpilī platības un robežu plāna apstiprināšanu un nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā
27. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.0500-001-7734 Raiņa ielā 26A, garāža nr.8 Daugavpilī platības un robežu plāna apstiprināšanu un nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā
28. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.0500-001-7714 Raiņa ielā 26A, garāža nr.10 Daugavpilī platības un robežu plāna apstiprināšanu un nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā
29. Par zemes gabala ar kadastra Nr.0500-039-3714 Plāteru ielā 45, Daugavpilī platības un robežu plāna apstiprināšanu un nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā
30. Par zemesgabala ar kadastra Nr.0500-035-0615 Daugavpilī, Vaļņu ielas rajonā pirkuma līguma slēgšanu ar SIA “INGRID A”
31. Par zemesgabala Daugavpilī, Transporta ielā 33A pārdošanu Vladimiram Ignatjevam
32. Par zemesgabala Daugavpilī, Plūmju ielā 1 pārdošanu Lolitai Jokstei
33. Par zemesgabala Daugavpilī, Plūmju ielā 22 pārdošanu Ainai Gudulei
34. Par zemesgabala Daugavpilī, Plūmju ielā 24 pārdošanu Natālijai Petrovai
35. Par apmaksas termiņa pagarināšanu zemesgabala Daugavpilī, Stadiona 3A privatizācijai
36. Pat atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām
37. Par deklarēto dzīvesvietu ziņu anulēšanu Iedzīvotāju dzīvesvietas reģistrācijas nodaļas vadītājas p.i. V.Andrejeva
38. Par būvniecības termiņu pagarināšanu Būvvaldes vadītājs A.Pundurs
39. Par Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošā zemes gabala Daugavpilī, Viestura ielā 10 (kadastra Nr. 0500 001 5502), domājamās daļas iznomāšanu un zemes gabala daļas nomu
40. Par adrešu piešķiršanu un agrāk pieņemto lēmumu grozīšanu
41. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2004.gada 27.maija lēmumā Nr.420 “Par zemes gabala iedalīšanu nomā SIA “Ditton BC” tirdzniecības parka projektēšanai”
42. Par personu iesniegumu izskatīšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā Dzīvokļu nodaļas vadītāja M.Liniņa
43. Par dzīvojamās telpas piešķiršanu un īres līguma pagarināšanu sociālajā mājā Šaurā ielā 28
44. Par ievietošanu un uzturēšanās līguma pagarināšanu sociālajā patversmē Šaurā ielā 23
Автор: Daugavpils

Добавить коментарий
Автор:
Комментарий:
Код проверки:
Captcha